සංගමය පිළිබඳ මුලික විස්තරය


1. ආයතනයේ නම :- සී/ස ශ්‍රීලංකා ජාතික ධීවර සමුපකාර සමිති මහා සංගමය
2. ලිපිනය :- 190, කුඩාපාඩුව, මීගමුව.
3. දුරකථන අංකය, email :- 031-2222265, fishfed@sltnet.lk
4. ලියාපදිංචි අංකය සහ දිනය :- C 1227, 2 - 2- 1952
5. බල ප්‍රදේශය :- ශ්‍රී ලංකාව
6. සාමාඡික සමීති සංඛ්යාව :- 247
7. විගණනය කල අවසන් වර්ෂය :- 2014
8. කාර්යාල සේවක සංඛාව :- 03
9. වර්ථමාන අධ්‍යකෂ : මණ්ඩලය :-2. සංගමයේ වර්ථමාන ක්‍රියාත්මක වැඩපිළිවෙල1. සාමාජික සමිති සඳහා ණය ලබාදීම.
2. සාමාජික සමිති සඳහා පුහුණු පාඨමාලා සංවිධානය හා පැවැත්වීම.
3. සමුපකාර, ධීවර හා බාහිර ආයතන සඳහා දේශණ ශාලා, ආහාර, නේවාසික පහසුකම් ලබා දීම.
4. උත්සව අවස්ථාවන් සඳහා පහසුකම් සැපයීම
5. ධීවර හා සමුපකාර නිශ්පාදන අලෙවිය
6. වාහන නැවතුමි පහසුකම් සැපයීම.


3. ඉදිරි වර්ෂවල ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් හා යෝජිත වැඩසටහන්


1. පස් අවුරුදු සංවර්ධන සැලසුම - 2015 – 2020
2. විදේශ සංචාරක ව්‍යාපාර කටයුතු
3. ධීවර සමුපාකර සමිති සජීවිකරණය හා බලගැන්වීම
4. සමුපකාර නිෂ්පාදන අළෙවි සැලක් ස්ථාපිත කිරීම
5. සමුපකාර නිෂ්පාදන හා තොරතුරු හුවමාරු මධ්යීස්ථානයක් ඇති කිරීම
6. ක්‍රිඩා හා සුභසාධන කටයුතු සංවිධානය
7. විද්වත් උපදේශක කමිටුවක් පත්කර ගැනීම


4. සංගමයේ ලාභදායීත්වය ඉහල නැංවීම සඳහා කරනු ලබන විශේෂ යෝජනා


1. පස් අවුරුදු සංවර්ධන සැලසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මුල්යඳ ප්‍රතිපාදන ලබාගැනීම
2. ධීවර සමුපකාර සමිති හෙරේහි ධීවර අමාත්‍යංශයේහි පිළිගැනීමක් ඇති කර ගැනීමට අමාත්යංරශ මට්ටමේ සහයෝගයක් ලබාගැනීම
3. මුල්යව තත්වය ශක්තිමත්කර ගැනීම සඳහා සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු අරමුදලින් දායකත්වය ලබා ගැනීම.
4. සාමාජික සමිති සංඛ්‍යාව වර්ධනය සඳහා ප්රතතිලාභ ලබාදීමට සංගමය මගින් ව්යාතපෘති ක්රිනයාත්මක කිරීම.
5. සංගමය සතු දේපල හා ගොඩනැගිලී අදට ගැලපේන තත්වයට නවීකරණය කිරීම සඳහා ආධාර මුදල් ලබා ගැනීම හෝ වෙනත් විකල්ප යෝජන සලකා බැලීම.
6. ප්‍රමානවත් සේවක පිරිසක් බඳවා ගැනීමට ආදායම් තත්ව වර්ධන සැලසුමකට අනුවසේවකයින් බඳවා ගැනීම.


සමීති ප්‍රවර්ධනය ඇරබේ


සී/ස ශ්‍රීලංකා ජාතික ධීවර සමුපකාර සමිති මහා සංගමයේ අක්රිලය සාමාජික සමුපකාර සමිති සජීවිකරණය කර, සමිති කටයුතු ප්රපවර්ධන කිරිමේ ක්රි්යාවලිය පසුගියදා ආරම්භී.
මේ යටතේ නියමිත වැඩසටහනක් ලෙස මීගමුවේ සී/ස ශාන්ත මරියා ධීවර එකාබද්ධ සමුපකාර සමිතිය සජීවීකරණය කිරීම සඳහා එහි සාමජිකයින් පිරිසක් සමඟ විශෙෂ සාකච්ජා වාර කිහිපයක් පවත්වන ලදී. මේ සඳහා සමුපකාර සංවර්ධන සමිති ප්රකවර්ධන නිළධාරි මහතා, මහා සංගමයේ ගරු උප සභාපති මහතා, ලේකම් මහතා හා ගම්පහා දිස්ත්රිකක් සමුපකාර සංවර්ධන නිළධාරි මහත්මිය ද සහභාගි විය. ඒ අනුව 2015/03/01 දින ධීවර මහා සංගම් පරිශ්රෙහය්දී පවත්වන ලද අවසන් සච්ජාවෙන් පසු කාරක සභා රැස්වීමක් 2015/03/10 දින පෙ.ව 8.30ට පැවැත්වීමට තිරණය කරන ලදි.

About Us


Sri Lanka National Federation Of Fisheries Co-operative Societies Ltd is the sole national Organization that has Island wide membership representing sea water and fresh water Co-operative societies. It was founded in 1952 and currently operates under section 5 of the Co-operative Societies Act 1972 .Also is a member of International Co-operative Alliance and also of International co-operative Fisheries Organization. Its activities focus on development of economical, social and cultural aspects of the fishing community and representing advisory comity to fisheries ministry.


services


1. Fisheries socioeconomic.


2. Fisheries Resource Conservation.


3. Fisheries Sector Financial


Company structureChairman - Mr. G. D. S. Antony Fenando – Western province RepresentBoard of directorsV /Chairaman- Mr. W. Roland Peris – North Western province Represent


Director - Mr. W. A. P. K. Vijaya singhe – Sabaragamuva Province Represent


Director - Mr. K. A. Aberathna – Fresh Water Represent


Director - Mr. M. C. A. Kaum – Eastern province Represent


Director - Mrs.H.S de Silva - Fisheries Woman Represent


Director - Mrs. M. W. Chandanika – Fisheries Women Represent


Society Inspector – Mr. M. A. D. Inthika Mara singhe – Co-op departmentOfficersMr. M. Manjula Krisanth – secretary/ General manager (Act)


Miss. A. E. Suneja – Account Assistant


Mr. A. A. J. perera – Internal Auditor